Ģimenes ārstu konsultatīvais tālr. 66016001
Senioriem.lv

Nodibinājums „Sabiedrības veselības fonds" Eiropas Savienības projektā iesaistījis 105 rīdziniekus pirmspensijas un pensijas vecumā (50-75 gadi), kuri atzina, ka bieži jūtas vientuļi un nomākti. Papildus tam daudzi bija bez darba vai viņiem bija bail to pazaudēt, kas radīja finansiālu nedrošību. Zems pašvērtējums, attiecību problēmas ģimenē, trauksme un bailes par nākotni, vēlme pilnvērtīgāk aizpildīt brīvo laiku bija tikai daļa no dalībnieku minētajām problēmām.

 

Projekta mērķis bija uzlabot sociāli izolēto pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāti un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, izmantojot inovatīvu pakalpojumu - psihosociālo rehabilitāciju.

 

Šobrīd šis Eiropas Savienības projekts „Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālās izolēšanās problēmām" noslēdzas, un par to, kas tika paveikts, stāsta projekta vadītāja Agita Lazdiņa.

„Sabiedrības novecošana ir viena no lielākajām 21.gadsimta sociālajām un ekonomiskajām problēmām gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Latvijā sociālās atstumtības riskam pakļauto personu skaits turpina pieaugt. Viena no sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļautajām personu grupām ir pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki.

Lai veicinātu mērķauditorijas labāku iekļaušanos sabiedrībā, sociālo funkcionēšanu un nodarbinātību, projekta ietvaros tika izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma un sniegts atbalsts 105 pirmspensijas un pensijas vecuma personām, kurām ir raksturīgas saskarsmes problēmas, darba zaudēšana, tendence sociāli izolēties, kā arī depresijas." skaidro A. Lazdiņa.

 

Programmas īstenošanā iesaistījās 3 sociālie darbinieki un 5 ārsti psihoterapeiti. Izvērtējot katra klienta individuālās problēmas, vajadzības un motivāciju tika piedāvāts:

-   atbalsts psihoterapijas grupās (52 sesijas);

-   nodrošināti psihiskās veselības treniņi (28 nodarbības);

-  nodarbinātību veicinoši pasākumi - karjeras konsultācijas, datora un interneta lietošanas prasmju apmācība.

 

Projekta rezultāti, kas tika apzināti anketējot iesaistītos cilvēkus pirms un pēc dalības programmā, apliecina, ka ar inovatīvās psihosociālās rehabilitācijas programmas palīdzību dalībniekiem ir ievērojamas pārmaiņās personīgās pašsajūtas un dzīves kvalitātes jomā, kam pateicoties, uzlabojusies arī spēja iekļauties sabiedrībā un atrast darbu. 58% aptaujāto projekta dalībnieku atzina, ka viņiem uzlabojusies emocionālā pašsajūta, savukārt 32% iesaistījās profesionālās apmācībās, mainīja vai atrada darbu.

 

Projekts ilga 21 mēnešus no 2012.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/053

 

Papildus informācija:

Agita Lazdiņa, Projekta vadītāja

Tālr: +371 2 9469750

e-mail: agita.lazdina@gmail.com